Các chiến lược phát triển hiện nay trên toàn thế giới đòi hỏi hệ thống quản lý chất lượng chính thức như một thuộc tính cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Mục tiêu chính của hệ thống quản lý chất lượng là đảm bảo hệ thống quản lý thành thạo

 • Chuyên nghiệp
 • Hoạt động
 • Thương mại
 • Hợp đồng

Khi nói về lịch sử phát triển của hệ thống quản lý chất lượng; một số lượng lớn các tiêu chuẩn quốc gia đã được phát triển như một phần của đảm bảo chất lượng trong những năm 1970 trong lĩnh vực sản xuất, quân sự và trong các ngành công nghiệp. Sau này điều này đã được mở rộng cho các ngành dịch vụ và tổ chức chuyên nghiệp.

Nhưng thật khó để thực hiện trong các dịch vụ được cấp bởi các chuyên gia xây dựng như các kỹ sư, kiến ​​trúc sư, khảo sát số lượng. Vì nó không liên quan đến một sản phẩm được lấy từ một đơn vị sản xuất.

Để phát triển hệ thống quản lý chất lượng chính thức trong ngành xây dựng, đảm bảo chất lượng và liên quan được đăng ký với các cơ quan được chứng nhận. Họ tìm kiếm chứng nhận của bên thứ ba dựa trên tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000.

Trong số các tiêu chuẩn ISO, hệ thống quản lý chất lượng phù hợp nhất được triển khai trong trường hợp chuyên gia xây dựng là ISO 9001. Đối với các tổ chức hợp đồng, ISO 9002 có liên quan hơn.

ISO 9000 trong ngành xây dựng

Hiểu các tiêu chuẩn ISO

Các hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các tiêu chuẩn sau đây.

1. ISO 9000 : Phần này đưa ra hướng dẫn để chọn và sử dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng

2. ISO 9001 : Phần tiêu chuẩn này giúp xác định đảm bảo chất lượng trong các giai đoạn sản xuất khác nhau. Những giai đoạn này bao gồm thiết kế, phát triển, sản xuất, cài đặt và dịch vụ cuối cùng.

3. ISO 9002 : Điều này đặc biệt liên quan đến việc đảm bảo chất lượng trong giai đoạn sản xuất và lắp đặt của nhiệm vụ.

4. ISO 9003 : Đảm bảo chất lượng trong giai đoạn cuối tức là giai đoạn kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn.

5. ISO 9004 : Quản lý chất lượng và các yếu tố hệ thống chất lượng được xử lý theo tiêu chuẩn này. Đây là phần cuối cùng của loạt ISO 9000.

Tiêu chuẩn ISO 9000 giúp ghi lại các quy trình chất lượng bằng cách cung cấp các nguyên tắc kế toán được chấp nhận.

Nói chung, chứng nhận được đưa ra cho hai tiêu chuẩn chất lượng cho một tổ chức xây dựng . Họ đang:

Chứng nhận ISO 9001

Giấy chứng nhận này được cung cấp cho các công ty thực hiện các hoạt động thiết kế như là hoạt động kinh doanh chính. Các công ty này thực hiện thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và phục vụ cuối cùng.

Chứng nhận ISO 9002

Chúng được cung cấp cho các công ty không thực hiện các hoạt động thiết kế. Điều này bao gồm sản xuất và cài đặt.

Có hai mươi lĩnh vực khác nhau mà một công ty phải tập trung và vượt qua để được chứng nhận là công ty được chứng nhận ISO 9001.

Giải thích về ISO 9001

Để có được chứng nhận ISO của ngành xây dựng, 20 yêu cầu sau được xác định theo tiêu chuẩn phải được thỏa mãn:

 1. Trách nhiệm quản lý
 2. Hệ thống chất lượng
 3. Đánh giá hợp đồng
 4. Kiểm soát thiết kế
 5. Kiểm soát tài liệu
 6. Thu mua
 7. Người mua cung cấp sản phẩm
 8. Xác định sản phẩm và truy xuất nguồn gốc
 9. Kiểm soát quá trình
 10. Kiểm tra và thử nghiệm
 11. Kiểm tra, đo lường và kiểm tra thiết bị
 12. Tình trạng kiểm tra và kiểm tra
 13. Kiểm soát các sản phẩm không phù hợp
 14. Hành động khắc phục
 15. Xử lý, lưu trữ, đóng gói và giao hàng
 16. Hồ sơ chất lượng
 17. Kiểm toán hệ thống chất lượng nội bộ
 18. Đào tạo
 19. Phục vụ
 20. Kỹ thuật thống kê

Trách nhiệm quản lý

Một ý tưởng rõ ràng về chính sách chất lượng phải được công ty nêu ra cho ban quản lý. Trách nhiệm và nhiệm vụ được xác định rõ ràng phải được thiết lập đối với các nhân viên tham gia quản lý chất lượng.

Ban quản lý cũng phải đảm bảo rằng để xác minh các hoạt động thực hiện, các nguồn lực và nhân sự luôn sẵn sàng khi cần thiết.

Người quản lý chất lượng phải được ban lãnh đạo cấp cao trao quyền và thẩm quyền để đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ được thực hiện trong tổ chức.

Sự phù hợp liên tục và hiệu quả của tổ chức được đảm bảo bằng cách xem xét định kỳ hệ thống chất lượng của công ty.

Hệ thống chất lượng

Hệ thống chất lượng thực hành và được thực hành phải được ghi lại trong tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng các dịch vụ được thực hiện đúng và nhất quán.

Các tài liệu của hệ thống chất lượng bao gồm:

 • Hướng dẫn chính sách
 • Hướng dẫn thủ tục chung
 • Hướng dẫn thủ tục quản lý
 • Hướng dẫn quy trình kỹ thuật
 • Tài liệu khác chỉ định chi tiết về các dịch vụ ngắn gọn có ảnh hưởng trong hệ thống chất lượng

Đánh giá hợp đồng

Yêu cầu này buộc công ty phải lập một kế hoạch dự án. Điều này phải trải qua các đánh giá dự án định kỳ giúp có dịch vụ phù hợp với các yêu cầu tài chính, hợp đồng và hành chính hiện tại của khách hàng.

Điều này giúp trong dịch vụ tương thích, được xác định rõ ràng và được ghi lại. Việc lên kế hoạch trước cho dịch vụ được thực hiện nhằm đảm bảo đủ nguồn lực và sự hỗ trợ.

Kiểm soát thiết kế

Các dịch vụ thiết kế và các công việc khác được thực hiện bởi công ty bao gồm:

 • Các dịch vụ được cung cấp được xác định cùng với việc xác định mua sắm ban đầu và tư vấn cho hợp đồng.
 • Hợp đồng và các thỏa thuận hành chính tài chính của dự án được xác định
 • Để thực hiện và xác minh bảo trì dịch vụ và quy trình vận hành phải được cung cấp

Các lĩnh vực quan tâm khác sẽ bao gồm trong:

 • Thiết kế dịch vụ và quy hoạch phát triển. Mỗi dự án phải có một kế hoạch dự án xác định số lượng nhân viên và hiệu suất có trách nhiệm cho từng hoạt động. Mỗi quyết định dự án quan trọng phải được xác định.
 • Tất cả dữ liệu bên trong và bên ngoài được xem xét cho dự án được phát triển được đánh dấu và ghi lại dưới dạng dữ liệu dự án. Sự mơ hồ và các yêu cầu xung đột được giải quyết.
 • Quy trình làm việc và tài liệu ở dạng tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị các đề xuất tổ chức dự án.
 • Nhân viên có trình độ và kinh nghiệm sẽ thực hiện quy trình xác minh thiết kế dịch vụ.
 • Bất kỳ thay đổi trong thiết kế dịch vụ phải được xác định và ghi lại. Tất cả thay đổi phải trải qua một đánh giá. Chúng chỉ được chấp nhận sau khi xác minh và phê duyệt chính thức.

Kiểm soát tài liệu

Một định dạng được phê duyệt của hệ thống chất lượng và các tài liệu liên quan phải được trình bày. Điều này sẽ cho phép trong:

 • Xác định và giám sát dịch vụ liên quan đến tình trạng
 • Việc ban hành và kiểm soát sẽ được thực hiện thông qua những người được phê duyệt
 • Trước khi vấn đề, nó sẽ xem xét cho phù hợp

Những tài liệu chất lượng này có thể là vấn đề và được cung cấp cho các nhân viên có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng. Các tài liệu đã lỗi thời sẽ bị xóa ngay lập tức.

Thu mua

Trong các tình huống, cần thiết cho các yêu cầu công việc đặc biệt, một công ty sẽ duy trì một sổ đăng ký của công ty chuyên gia. Dựa vào đó nhân sự có thể được bổ nhiệm dựa trên khả năng cung cấp dịch vụ cần thiết.

Các tài liệu liên quan đến các nhà thầu phụ có thể có các chi tiết của các công ty chuyên gia như vậy. Tài liệu sẽ bao gồm:

 • Phạm vi công việc sẽ được thực hiện
 • Các tiêu chuẩn mức hiệu suất
 • Kiểm soát chất lượng dự kiến ​​từ các nhà thầu phụ đặc biệt

Người mua cung cấp sản phẩm

Thông tin chi tiết liên quan đến thông tin được cung cấp bởi khách hàng, đại lý và các chuyên gia tư vấn phải được ghi lại bởi công ty. Điều này bao gồm các hướng dẫn, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, biên bản cuộc họp, lịch trình, vv

Xác định sản phẩm và truy xuất nguồn gốc

Một hệ thống tiêu chuẩn để xác định, sửa đổi và kiểm soát các tài liệu dự án phải được duy trì bởi công ty. Các tài liệu dự án phải được lưu trữ sao cho dễ dàng truy xuất và truy xuất nguồn gốc.

Kiểm soát quá trình

Công ty phải đảm bảo rằng các hoạt động phù hợp với chất lượng được thực hiện dựa trên các quy trình làm việc được lập thành tài liệu được thực hiện bởi công ty. Đối với các hoạt động đặc biệt, phải được theo dõi liên tục.

Kiểm tra và thử nghiệm

Điều này được xử lý với các tài liệu được cung cấp bởi các tổ chức khác. Các tài liệu này phải được xác minh theo thông tin khách hàng cung cấp. Công việc được thực hiện bởi công ty phải được xác minh ở các giai đoạn định trước của dự án

Kiểm tra, đo lường và kiểm tra thiết bị

Việc kiểm tra và thử nghiệm thiết bị đo phải được tiến hành trong điều kiện âm thanh. Điều này phải được thực hiện với độ chính xác tối đa để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Tình trạng kiểm tra và kiểm tra

Kiểm tra và kiểm tra các tài liệu và dịch vụ được cung cấp phải được thực hiện ở mọi giai đoạn của dự án.

Kiểm soát các sản phẩm không phù hợp

Những công việc không phù hợp phải được xác định. Những tài liệu không tuân thủ các yêu cầu quy định phải được ngăn chặn.

Hành động khắc phục

Bất cứ nơi nào thiếu hụt được xác định, phải có một số thủ tục nhất định phải được duy trì bởi công ty để sửa chữa nó. Phải có một phương tiện để xem xét bất kỳ loại hệ thống phản hồi nào không phù hợp với hệ thống hồi giáo trong tổ chức xây dựng.

Xử lý, lưu trữ, đóng gói và giao hàng

Các sản phẩm được gửi đi phải được giải quyết đúng. Họ phải thể hiện không có cơ hội để mang lại bất kỳ thiệt hại.

Hồ sơ chất lượng

Công ty phải có bộ lưu trữ sau:

 • Thông tin dự án sẽ bao gồm tất cả các hồ sơ chất lượng dự án có nghĩa là để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • Hồ sơ quản trị hệ thống chất lượng

Kiểm toán hệ thống chất lượng nội bộ

Việc xem xét tất cả các khía cạnh của hệ thống chất lượng của công ty được thực hiện thông qua kiểm toán nội bộ định kỳ. Điều này sẽ cho thấy rằng hệ thống chất lượng được sử dụng hiệu quả bởi công ty.

Đào tạo

Công ty phải xác định nhu cầu đào tạo cho các cá nhân đang làm việc cho hệ thống làm việc chất lượng. Chúng tôi đề nghị rằng các nhân viên chuyên nghiệp phải thực hiện một khóa đào tạo tối thiểu để tiếp tục phát triển chuyên nghiệp do công ty đưa ra.

Các chi tiết về trình độ nhân viên, đào tạo và kinh nghiệm của họ phải được ghi lại.

Phục vụ

Tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi công ty cho khách hàng phải được ghi lại.

Kỹ thuật thống kê

Kỹ thuật mẫu ngẫu nhiên có thể được thực hiện để kiểm soát chất lượng và giám sát các hoạt động. Mức chất lượng có thể được xác định sớm thông qua tần số lấy mẫu.

>> Xem thêm: Saki Corp: Công ty cung cấp giàn giáo tiêu chuẩn quốc tế

Chuyên mục: Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *